หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
ส่วนโยธาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล.บ้านสะพานโพธิ์ หมู่ที่ 2,9,10,11

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ทางเข้าวัดช้างแยกซ้ายซอย 1

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายโสภณ พันธ์จุล

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7,8

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 3 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ที่ 3,4

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7,8

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล.หมู่ที่ 9-10

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ทับถนน คสล.หมู่ที่ 1

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไหล่ทาง 24 ขวาถึงสุดถนนแอสฟัลท์ติกส์ หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 5

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ ติดตั้ง 3 จุด พร้อมป้ายโครงการ

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คลองอีโด่ หมู่ที่ 7

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมถรรลูกรัง บริเวณหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ 10

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 ถึง 14 คลองตาเชื้อ

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ติดคลอง 24 ขวา หมู่ที่ 12

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คลองตาริ หมู่ที่ 15

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยวัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 15

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมถนนทางเดิน คสล.บริเวณหน้าบ้านนางเสวียง ภูมิรัตน์ หมู่ที่ 8

ดูรูปภาพทั้งหมด