หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร

1. ฝ่ายการเมือง

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย จำนวน 30  คน

    นายอุดร            กังวลทรัพย์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
    นายสมนึก          พรหมวิจิตร   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
    นางสาวบุพชาติ   ช้างเสวก      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย

- ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน4 คน ประกอบด้วย

1. นายวันชัย     สำรวมจิตร์            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
2. นายสนั่น      ยุกิจภูติ                  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
3. นายวันชัย     เทอดสุทธิรณภูมิ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
4. นายจตุพล    ลายหงษ์               เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย

2. ฝ่ายพนักงาน

-  พนักงานส่วนตำบล จำนวน  14  คน
-  ลูกจ้างประจำ จำนวน  2  คน
-  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  13  คน
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  3  คน
-  ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  4 คน
    รวมทั้งสิ้น  จำนวน  36  คน