หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ

          1. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง  โดยควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน

          2. พัฒนาตำบลศาลาลอย ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปราศจากมลภาวะ

          3. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน  โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่  เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น

          4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยสามารถปับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

          5. ประชาชนที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีอาชีพ  รายได้  มีความมั่นคงทางสังคม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

          6. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย  ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีจิตสำนึกมีศักยภาพในการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

          7. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักการเมือง  ผู้นำท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีคุณภาพ  คุณธรรม  โปร่งใส  แลยุติธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ

          8. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม  และระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพ  เพื่อลดการใช้สารเคมี  ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ

          9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย  โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน