หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป

1.ลักษณะที่ตั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 10 ตำบลศาลาลอยอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของที่ว่าการอำเภอท่าเรือมีเนื้อที่ 12.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 8,050 ไร่

 
2. อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ


- ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
- ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก , องค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์เอน
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก, องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองขนาก
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง, องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านร่อม

 

3. เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1    บ้านบางตะไลย์   มี     นางสมคิด         กังวลทรัพย์                       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2    บ้านช้าง             มี     นายสุรวิทย์           กระแสร์ฉัตร์               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3    บ้านบางตะไลย์     มี    นางอำนวย            แก้วเลิศ                    เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4    บ้านบางตะไลย์     มี    นายจารุตพล         ถมยาปริวัฒน์               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5    บ้านบางตะไลย์     มี    นายสันติ              โพธิ์พิจารย์                เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6    บ้านช้าง             มี    นายสานิต              แสงดาว                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7    บ้านศาลาลอย      มี    นายสันต์ชัย           อัครส                        เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8    บ้านศาลาลอย      มี    น.ส.อมลณัฐ             ภู่รัตน์                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9    บ้านศาลาลอย    มี    นางเยาวลักษณ์      กิ่งโพธิ์                     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10  บ้านศาลาลอย      มี    นางสาวจรัสศรี        อัศวเดชาชาญยุทธ์    เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11  บ้านศาลาลอย      มี    นางกรรณิการ์          ธรรมกูล                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12  บ้านศาลาลอย      มี    นายชูศักดิ์              กล่ำแสง                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13  บ้านหัวพรวน      มี    นายสุรศักดิ์             ดำมณี                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน และกำนันตำบลศาลาลอย
หมู่ที่ 14  บ้านสวนกล้วย    มี    นายพัชรพล            ศัตรูคร้าม                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15  บ้านหัวพรวน      มี    นายทำนอง             เจริญถ้อย                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 
4.ประชากร

ช่วงอายุ(ปี) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ต่ำกว่า 1 ปี

29

35

64

1 - 4 ปี

104

109

213

5 - 9  ปี

185

196

381

10  - 14  ปี

209

236

445

15  - 19  ปี

172

139

311

20  - 24  ปี

183

196

379

25  - 29  ปี

192

223

415

30  - 34  ปี

181

168

349

35  - 39  ปี

191

187

378

40  - 44  ปี

192

193

385

45  - 49  ปี

148

176

324

50  - 54  ปี

118

152

270

55  - 59  ปี

96

116

212

60  ปีขึ้นไป

255

330

585

  • รวมทั้งสิ้น
  • 2,255

  • 2,456

  • 4,711


ผลผลิตหรือสินค้าที่สำคัญ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
      1. ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
      2. ดอกไม้จันทน์

พืชผลทางการเกษตร
     1. ข้าว
     2. ชะอม
     3. ตำลึง
     4. เห็ด

หน่วยธุรกิจในพื้นที่

  •      1. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 11 แห่ง

     2. โรงสี จำนวน 2 แห่ง