หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการป้องกัน
                      แก้ไขและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่5 การพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม