หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยมี นายหิรัญ ศรีสุขกำนันตำบลศาลาลอย (โดยตำแหน่ง) คนแรกเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยและปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีนายวันชัย สำรวมจิตร์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย( 2554 – 2558)